0

Cart

sk
0

Cart

DomovOdstúpenie od kúpnej zmluvy – poučenie

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

UPOZORNENIE NA NEMOŽNOSŤ ODSTÚPENIA

Predávajúci vydáva toto Poučenie za účelom vysvetlenia a zjednodušenia procesu odstúpenia od kúpnej zmluvy Spotrebiteľom.

Predávajúci:

Obchodná spoločnosť verdeline vd s.r.o. so sídlom Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo, IČO: 47192844, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, Vložka č.: 34491/N.

Spotrebiteľ:

Fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

Ako odstúpiť od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej s Predávajúcim bez udania dôvodu v lehote 30 dní. Lehota na odstúpenie uplynie po 30 dňoch odo dňa, keď Spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba (v zmysle VOP s výnimkou dopravcu) prevezme tovar. Táto lehota je zachovaná ak pred jej uplynutím Spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení svojho práva na odstúpenie od zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy je potrebné informovať Predávajúceho o odstúpení prostredníctvom formuláru na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na webovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho a rovnako je zasielaný ku každej objednávke spolu s tovarom.

Do 30 dní od odstúpenia od zmluvy je Spotrebiteľ povinný vrátiť Predávajúcemu nepoškodený tovar, s kompletnou dokumentáciou, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal a zabalený tak, aby nedošlo k jeho porušeniu pri preprave. Tovar je potrebné zaslať na adresu Predávajúceho uvedenú v hlavičke tohto poučenia. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ.

V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, Predávajúci vrátenú kúpnu cenu zníži o zodpovedajúcu čiastku (§10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho).

Odstúpením od zmluvy vzniká Predávajúcemu povinnosť vrátiť Spotrebiteľovi cenu za tovar ako aj náklady na prepravu tovaru – to sa však netýka dodatočných nákladov v prípade, že Spotrebiteľ si zvolí iný ako najlacnejší spôsob dopravy. Platba za tovar a náhrada nákladov bude Spotrebiteľovi vrátená do 14 dní od doručenia tovaru späť Predávajúcemu a to spôsobom, aký si Spotrebiteľ zvolil pri svojej platbe za tovar.

V osobitných prípadoch nie je možné odstúpenie od zmluvy, tieto sú popísané na webovej stránke Predávajúceho a tiež nižšie.

UPOZORNENIE

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Na stiahnutie: