0

Cart

0

Cart

DomovPravidlá používania cookies

Webové sídlo spoločnosti a elektronický obchod na adrese verdeline.sk sú spravované prevádzkovateľom verdeline vd s.r.o. so sídlom Hasičská 13A, Štúrovo, IČO: 47192844, zápis v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl. č.: 34491/N

V súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach, zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a nariadenia GDPR by sme Vás radi upozornili, že naše horeuvedené webové stránky používajú súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v počítačoch alebo mobiloch a pomáhajú zabezpečiť riadne fungovanie webovej stránky. Cookies zbierame ako tzv. nevyhnutné a tie, ktoré nevyhnutné nie sú. Pre nevyhnutné cookies (tzv. systémové) platí, že v zmysle § 55 ods. 5 zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z. z. sa nastavenie Vášho webového prehliadača alebo iného počítačového programu považuje za vyjadrenie súhlasu. Ak s ukladaním cookies do Vášho zariadenia nesúhlasíte a napriek tomu chcete navštevovať naše webové stránky, vypnite si prosím ukladanie cookies v nastaveniach Vášho prehliadača. Každý uložený cookie súbor môžete tiež kedykoľvek vymazať. Úplným zákazom používania cookies môže dôjsť k znefunkčneniu prehliadania niektorých stránok.

Spracúvanie iných ako nevyhnutných cookies je možné len na základe súhlasu daného v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Tento súhlas musí byť aktívne zaškrtnutý a do jeho udelenia sa iné ako nevyhnutné cookies nezbierajú. Ak súhlasíte s ukladaním cookies vo Vašom počítači, prosím kliknite na „Súhlasím“. Súbory cookies začneme zbierať až potom, čo budete s týmto spracovávaním súhlasiť. Zakázaním týchto cookies budú webové stránky naďalej funkčné, iba nebudú vylepšené o určité funkcie a reklamy na nich nebudú relevantné. Nastavenia ukladania cookies môžete hocikedy zmeniť (aj počas prezerania stránok)  na odkaze „Nastavenia cookies“, ktorý sa nachádza v päte stránky v sekcii „Naše info“.

Upozorňujeme návštevníkov stránky, že k súborom cookies nemajú prístup žiadne tretie osoby, t.j. nikto okrem Prevádzkovateľa. Cookies, ktoré môžeme spracúvať a uchovávať, uchovávame po dobu ako je to uvedené v Dokumentácii k súborom cookies, a to v stĺpci „Platnosť cookies“. Dotknuté osoby majú právo na prístup, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, právo namietať, na prenosnosť ak je to možné, právo odvolať súhlas ak bol daný a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor(zav)pdp.gov.sk. Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov adresujte Prevádzkovateľovi na email, kde budú do 30 dní zodpovedané.

Prečo využívame cookies?

Naše webové stránky používajú cookies na zapamätanie si užívateľských nastavení a pre optimálnejšie prispôsobenie reklám a tiež aby sme Vás odlíšili od ostatných užívateľov našich webových stránok. Cookie nám napomáha aby sme Vám pri návštevách našich webových stránok poskytli nerušený zážitok z prehliadania a v neposlednom rade sú užitočné aj pre našich technikov pri vývoji stránok, najmä pri registrácii alebo pri objednávaní v našich internetových obchodoch.