0

Cart

sk
0

Cart

DomovVšeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako “VOP”) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami pri nákupe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.verdeline.sk (.cz) (ďalej ako „doména“, “webshop”, “eshop”, alebo „elektronický obchod“), kedy na jednej strane ako predávajúci vystupuje spoločnosť verdeline vd s.r.o. so sídlom Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo, IČO: 47 192 844 (ďalej len „Predávajúci“) a druhou zmluvnou stranou je Kupujúci. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ alebo podnikateľ (spoločne ďalej označovaní ako „Kupujúci“ alebo “zákazník”, samostatne ako „Spotrebiteľ“ alebo „Kupujúci podnikateľ“).
Predávajúci zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka na predaj Kupujúcemu a umožňuje mu ponúkané produkty objednávať prostredníctvom svojho elektronického obchodu. Cena ponúkaného tovaru je konečná, nepripočítava sa ku nej DPH, lebo Predávajúci nie je platiteľom DPH.
Kupujúci podnikateľ je (1) osoba zapísaná v obchodnom registri; (2) osoba podnikajúca na základe živnostenského oprávnenia; (3) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia (napr. advokát) alebo (4) osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje IČO a/alebo DIČ, potom berie na vedomie, že pre neho platia ustanovenia VOP určené pre Kupujúcich podnikateľov.

Právne vzťahy Predávajúceho s Kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a ďalšími súvisiacimi predpismi.
Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Právne vzťahy Predávajúceho so Spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia najmä zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a ďalšími súvisiacimi predpismi.
Predávajúci má právo uzavrieť s Kupujúcim aj individuálnu kúpnu zmluvu, ktorej obsah sa môže líšiť od VOP zverejnených v elektronickom obchode Predávajúceho. V týchto prípadoch má text individuálnej zmluvy prednosť pred VOP. Dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené v individuálnej zmluve sa spravujú VOP.
Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria Reklamačný poriadok a Dodacie podmienky a že s nimi súhlasí v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. VOP sú v rámci potvrdenia objednávky zároveň odoslané na Kupujúcim zadanú emailovú adresu ako príloha. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke Predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, ochranných známok, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je individuálnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Kúpna zmluva

Kúpna zmluva medzi Kupujúcim a Predávajúcim vzniká odoslaním objednávky Kupujúcim cez elektronické rozhranie webshopu a následným prijatím objednávky Predávajúcim, čo Predávajúci potvrdí potvrdzujúcim emailom Kupujúcemu na ním zadanú emailovú adresu, v ktorom vyhlási, že „objednávka bola prijatá!“. Kupujúci má možnosť pred elektronickým odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť alebo zrušiť až do momentu odoslania objednávky Predávajúcemu. Takto uzavretú kúpnu zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len na základe dohody strán alebo zo zákonných dôvodov. Kúpna zmluva ako aj jej návrhy sú vyhotovované vždy v slovenskom jazyku. Údaje, ktoré si strany vymenili za účelom uzavretia kúpnej zmluvy sa považujú za dôverné a Predávajúci ich chráni podľa platnej legislatívy. Touto kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá vec a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nej, a Kupujúci sa zaväzuje, že vec prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v elektronickom obchode Predávajúceho v čase prijatia objednávky. Uzavretá kúpna zmluva je Predávajúcim archivovaná po dobu podnikania Predávajúceho a nie je sprístupnená tretím stranám.
Predávajúci splní povinnosť odovzdať vec Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s vecou v mieste plnenia a včas mu to oznámi. Ak tovar doručuje zmluvný dopravca, Kupujúci dáva Predávajúcemu právo odovzdať dopravcovi potrebné osobné údaje pre doručenie tovaru (meno, adresa a telefón). Predávajúci vec zabalí spôsobom potrebným pre uchovanie veci a príslušenstva a jej ochranu. Pre obidve zmluvné strany je záväzná cena tovaru v čase prijatia objednávky, odchýlky od tejto ceny sú možné jedine na základe dohody medzi zmluvnými stranami. Predávajúci robí všetko pre to, aby ceny na jeho webových stránkach boli konečné a správne, no pokiaľ by došlo k chybe v cene, Predávajúci o tomto bezodkladne upovedomí Kupujúceho a umožní mu odstúpiť od zmluvy alebo trvať na kúpnej zmluve s uvedením správnej ceny výrobku. Všetky akciové ceny produktov, zloženie (obsah) akciových balíčkov, alebo produktov vo výpredaji, uverejnených v elektronickom obchode, platia iba do uvedeného času, alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
Objednanie cez email, telefón, kontaktný formulár alebo četovacie okno LimeTalk: v operatívnom styku si zmluvné strany dohodnú rozsah dodávky tovaru a prípadné odchýlky od ceny uvedenej vo webshope. Záväznú cenu ako aj znenie celej objednávky Predávajúci potvrdí Kupujúcemu v potvrdzujúcom emaili. Mailovým potvrdením kúpna zmluva vznikne. Kupujúci musí za účelom splnenia objednávky poskytnúť Predávajúcemu meno, priezvisko (ak nakupuje podnikateľ aj názov firmy), adresu trvalého pobytu alebo sídla firmy, dodaciu adresu (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, pri podnikateľoch sa vyžaduje aj IČO a DIČ. Potvrdzujúci email musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, spôsob úhrady za tovar (dobierka, faktúra alebo zálohová faktúra) a dohodnutý spôsob prepravy. K emailu sú priložené aktuálne znenia VOP a Poučenia o možnosti odstúpenia kupujúceho od zmluvy. Emailová adresa Kupujúceho zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie informácií Kupujúcemu a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona 102/2014 Z. z.

Registrácia a vytvorenie užívateľského účtu
Kupujúci má možnosť dobrovoľne sa zaregistrovať v eshope a vytvoriť si užívateľský účet. Výhodou tohto účtu je možnosť sledovať svoje objednávky, rýchlejšie nakupovať a zaradiť sa do zľavového programu. V zľavovom programe sa zákazníkovi sčítavajú všetky objednávky a ak súčet kúpnych cien prekročí stanovenú hranicu a za tovar zaplatí, od budúcej objednávky mu vzniká nárok na zľavu. Táto zľava je poskytovaná v rámci jednej z dvoch Zľavových skupín, do ktorej bude Kupujúci zaradený. Zľavové skupiny a úrovne zliav v skupinách stanovuje Predávajúci a sú uvedené v odstavci Vernostné zľavy – Legislatívne vyhlásenie o profilovaní, ktorý sa nachádza nižšie.
Náležitosti správnej objednávky: objednávka Kupujúceho musí obsahovať nasledovné údaje: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu (fakturačná adresa), dodacia adresa (ulica, číslo, mesto, PSČ), e-mailový a telefonický kontakt, jednoznačnú identifikáciu objednávaného tovaru a jeho množstva, spôsob úhrady za tovar (dobierka, prevod na účet, platba kartou, platobná služba), spôsob prepravy a prevzatia tovaru (pošta, kuriér, balíkomat, zásielkovňa); ak sa objednáva za kupujúceho podnikateľa, alebo právnickú osobu, musí sa uviesť aj meno/obchodné meno, sídlo (fakturačnú adresu), IČO a DIČ. Objednávka, ktorá neobsahuje všetky požadované údaje nemusí byť Predávajúcim považovaná za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, a Predávajúci nebude povinný takúto objednávku akceptovať. E-mailová adresa Kupujúceho podnikateľa zadaná v objednávke bude použitá na doručovanie informácií a považuje sa za trvanlivý nosič v zmysle §2, ods. 7 zákona 102/2014 Z. z..

Vernostné zľavy – Legislatívne vyhlásenie o profilovaní

1. Zľavová skupina
Kupujúci, ktorý nakúpi tovar v internetovom obchode za nákupnú cenu* viac ako 100,- EUR, alebo súčet nákupných cien z doteraz uskutočnených nákupov prekročí uvedenú hodnotu, bude zaradený do prvej zľavovej skupiny a bude mu poskytnutá zľava vo výške 5% z predajnej ceny na každú nasledujúcu objednávku. Zľava sa neposkytuje na výrobky, ktoré sa v internetovom obchode predávajú za znížené, alebo akciové ceny. Kupujúci už ďalej zotrvá v tejto zľavovej skupine, kým nepostúpi do ďalšej.

2. Zľavová skupina
Kupujúci, ktorý nakúpi tovar v internetovom obchode za nákupnú cenu* viac ako 300,- EUR, alebo súčet nákupných cien z doteraz uskutočnených nákupov prekročí uvedenú hodnotu, bude zaradený do druhej zľavovej skupiny a bude mu poskytnutá zľava vo výške 10% z predajnej ceny na každú nasledujúcu objednávku. Zľava sa neposkytuje aj na výrobky, ktoré sa v internetovom obchode predávajú za znížené, alebo akciové ceny. Toto je najvyššia zľavová skupina.

* Pravidlá a výklad pojmov:
Za nákupnú cenu sa považuje predajná cena tovaru, ktorú Kupujúci zaplatí za nákup samotného tovaru (len za tovarové položky v eshope), vrátane zľavneného a akciového tovaru. Kupujúcemu sa do celkovej ceny nezapočítavajú resp. sa odpočítavajú hodnoty tých nákupov, za ktoré nezaplatil alebo mu kúpna cena bola z dôvodov uvedených vo VOP vrátená. V tomto prípade ak súčet nákupných cien po odpočítaní poklesne pod stanovenú hodnotu, Kupujúcemu zaniká nárok na zaradenie do vyššej zľavovej skupiny a bude zaradený do nižšej zľavovej skupiny. Kupujúci, ktorý bol do určitej zľavovej skupiny zaradený, zostáva natrvalo v tejto skupine ak splnil podmienky v zmysle predošlých ustanovení.
Zľavy, ktoré Kupujúcemu vyplývajú zo zaradenia v príslušnej zľavovej skupine sa nikdy neposkytujú na také výrobky, ktoré sa v elektronickom obchode predávajú v rámci akcií, výpredajov, alebo hocijakým spôsobom bola pôvodná predajná cena znížená, avšak predajné ceny týchto výrobkov sa započítavajú do súčtu predajných cien v zmysle predošlého odseku.

Legislatívne vyhlásenie o profilovaní Kupujúceho:

Monitorovanie nákupu zákazníkov sa môže z hľadiska ochrany osobných údajov považovať za profilovanie, preto nižšie uvádzame pravidlá, ktorými sa spoločnosť verdeline vd s.r.o. pri tejto činnosti riadi:
verdeline vd s.r.o. (ako Prevádzkovateľ) zbiera údaje o množstve nakúpeného tovaru z webshopu len u tých Kupujúcich, ktorí sa dobrovoľne za účelom nákupu zaregistrovali. Kupujúci môže kedykoľvek svoju registráciu zrušiť a Predávajúci v tom okamihu prestane zbierať údaje o jeho nákupoch. Pri zrušení registrácie Kupujúci automaticky stratí svoje postavenie v rámci zľavových skupín a NIE JE možné ho obnoviť ani pri opätovnej registrácii – t.j. ak sa takýto Kupujúci znova zaregistruje, až po dosiahnutí potrebného obratu sa dostane do prvej zľavovej skupiny.
verdeline vd s.r.o. nevykonáva žiadne iné profilovanie svojich kupujúcich, ani nezbiera žiadne dodatočné údaje okrem celkovej ceny za nakúpené výrobky u registrovaných kupujúcich.

Zľavový kupón:
Zľavový kupón (ďalej aj ako “kupón”) poskytuje Predávajúci bezplatne a dobrovoľne, k rôznym výročiam, príležitostiam, akciám, ako motivačný nástroj, alebo ako odmenu a pod. Kupujúcemu a je použiteľný na získanie zľavy z celkovej ceny nákupu v eshope. Na poskytnutie kupónu nevzniká Kupujúcemu právny nárok. Predávajúci má právo bezplatne poskytnutý zľavový kupón kedykoľvek odvolať, alebo skrátiť platnosť kupónu. Kupón sa poskytuje elektronicky, a to formou zverejnenia na stránke eshopu, alebo odoslaním cez email, chat príp. inak. U kupónu sú uvedené: nominálna hodnota kupónu (hodnota uvedená v eurách, alebo v percentách), koniec platnosti a kód na uplatnenie zľavy. Zľavový kupón si môže Kupujúci aj zakúpiť v eshope vo forme “Darčekovej poukážky” (ďalej len ako “poukážka”) za nominálnu hodnotu zľavy uvedenej na poukážke. Na poukážke je vyznačená nominálna hodnota zľavy (hodnota len v eurách), kód a koniec platnosti. Poukážka sa posiela emailom, vo formáte PDF, ako príloha emailu. Darčeková poukážka je platná jeden rok odo dňa zakúpenia v eshope. Kupujúci môže použiť kupón na uplatnenie zľavy z nákupu v eshope, a to v nominálnej hodnote uvedenej na kupóne. Aby sa z celkovej hodnoty nákupu odpočítala hodnota kupónu, treba zadať kód kupónu v príslušnej kolónke a uplatniť tlačítkom “Použiť kupón” ešte pred dokončením a odoslaním objednávky. Kupón môže uplatniť Kupujúci pri akomkoľvek nákupe bez ohľadu na jeho výšku. Uplatnenie kupónu (s hodnotou vyjadrenou v eurách) pri nákupe nižšej hodnoty ako je nominálna hodnota kupónu, stráca Kupujúci nárok na zvyšnú, nevyužitú sumu zľavy. Kupón je možné použiť len jedenkrát, a to do dátumu platnosti uvedeného na kupóne. Predávajúci môže vydať kupóny aj pre viacnásobné použitie.

Elektronické faktúry:
Odoslaním objednávky Kupujúci vyjadruje súhlas s vystavením a doručením faktúry v elektronickej forme (v súlade s § 71 ods. 1 a § 74 zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. Za súhlas s elektronickou faktúrou sa považuje aj jej samotná úhrada a spracovanie). Elektronickú faktúru zasielame v lehote (do 15 dní po odoslaní tovaru) na mailovú adresu Kupujúceho, ktorú zadal pri objednávaní resp. má uloženú v užívateľskom účte.

III. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov je zabezpečovaná Predávajúcim v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ochrane osobných údajov je venovaný osobitný dokument zverejnený na webových stránkach elektronického obchodu Predávajúceho, na spodnej lište, pod názvom Informačná povinnosť prevádzkovateľa.

IV. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy Predávajúcim
Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy okrem zákonných dôvodov aj z dôvodu vypredania zásob; fatálnej chyby vo výpočtovom systéme elektronického obchodu, nedostupnosti tovaru (ak je zmluvnou stranou podnikateľ); alebo ak dodávateľ tovaru prerušil výrobu, prípadne vykonal iné závažné zmeny, ktoré znemožnili splnenie povinností Predávajúceho; z dôvodov vyššej moci; alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený Kupujúcim alebo iným spôsobom podľa dohody s Kupujúcim.

Odstúpenie od zmluvy ak je Kupujúci Spotrebiteľom
Spotrebiteľ má v zmysle § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spoločnosť verdeline vd s.r.o. dobrovoľne túto lehotu predlžuje na 30 dní, o čom je Kupujúci upovedomený v potvrdzujúcom maili ako aj v poučení priloženom ku každej objednávke, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote 30 dní odoslaný list alebo email o odstúpení od zmluvy Predávajúcemu. Na tento účel môže Spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol odoslaný a ktorý je zároveň zverejnený na webovom sídle elektronického obchodu. Poučenie o uplatnení práva Spotrebiteľa na odstúpenie od kúpnej zmluvy spolu s formulárom odstúpenia od zmluvy je k nahliadnutiu a staihnutu na spodnej lište elektronického obchodu. Potvrdenie o odstúpení od zmluvy bezodkladne Predávajúci poskytne Kupujúcemu formou emailu. Odstúpenie od zmluvy a tovar má Spotrebiteľ zasielať na adresu Predávajúceho uvedenú na začiatku týchto VOP. Peniaze za vrátený tovar budú Spotrebiteľovi vrátené do 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil Spotrebiteľ pri svojej platbe, prípadne inak po dohode so Spotrebiteľom. Predávajúci nie je povinný uhradiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si Spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim nazývaný ako “Preferovaný spôsob doručenia”. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi cenu za tovar ešte pred tým, ako mu je tovar doručený späť alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.
Tovar má Spotrebiteľ vrátiť v celosti, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru a teda pri vrátení tovaru, ktorý nie je kompletný alebo je poškodený, má Predávajúci právo znížiť vrátenú kúpnu cenu o čiastku zodpovedajúcu hodnote chýbajúcej alebo poškodenej časti alebo hodnote poškodenia tovaru. Odporúčame spotrebiteľom pri dodaní tovaru prekontrolovať jeho stav a priloženú dokumentáciu. Spotrebiteľ má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Pri spotrebnom tovare (napr. kozmetika, výživové doplnky a pod.) je možné od zmluvy odstúpiť, iba pokiaľ Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak je jej predmetom:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z chyby do 24 mesiacov. Spotrebiteľ smie u týchto darčekov uplatniť práva z plnenia chyby iba do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy ak je Kupujúci podnikateľom

Ak je Kupujúcim podnikateľ, vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy sa spravuje v prvom rade Obchodným zákonníkom a dohodou medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Stav tovaru je zhodnotený Predávajúcim. Podľa stavu tovaru sa postupuje ďalej v zmysle Obchodného zákonníka, t.j. dohodnú sa podmienky a spôsob vrátenia tovaru. Pokiaľ Kupujúci podnikateľ vracia tovar neodôvodnene, bude tovar vrátený na náklady Predávajúceho späť Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. Kupujúci podnikateľ nie je oprávnený pri darčekoch poskytnutých Predávajúcim v súvislosti s nákupom tovaru uplatniť si práva z plnenia chyby tohto darčeku.

V. Platba za tovar

Všetky možnosti platby má Kupujúci na výber pred dokončením zadávania a odoslania objednávky. Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom Predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim. Kupujúci má možnosť výberu z nasledujúcich spôsobov: bankovou kartou a/alebo prevodom cez on-line platobnú bránu comgate, cez PayPal účet kupujúceho, dobierkou (COD), bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry alebo bankovým prevodom na základe emailového oznámenia detailov platby – zálohy, ktoré je súčasťou potvrdenia objednávky. Platba dobierkou je dostupná vo všetkých krajinách, ktoré sú uvedené v bode VI. podmienok. V prípade, že sa Kupujúci rozhodne zaplatiť za tovar na základe emailového oznámenia detailov platby, táto platba musí byť Predávajúcim prijatá najneskôr do siedmych kalendárnych dní od obdržania oznámenia, v opačnom prípade bude objednávka stornovaná, čím kúpna zmluva zaniká. Nezaplatením zálohovej faktúry v lehote splatnosti kúpna zmluva zaniká. Kupujúci môže zaplatiť za tovar aj v hotovosti, a to pri osobnom prevzatí tovaru na výdajnom mieste Predávajúceho na adrese: Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo.

VI. Dodacie podmienky

Tovar odosiela Predávajúci len do krajín EÚ, okrem Malty a Cypru. Vo webshope sú dostupné informácie o spôsoboch dopravy, z ktorých si Kupujúci môže vybrať. Osobný odber tovaru z výdajného miesta Predávajúceho (ďalej len ako “osobný odber”) je možný len ak to elektronický systém eshopu v danom momente umožní. Osobný odber tovaru je Kupujúcemu umožnený až po zaplatení tovaru bankovým prevodom (po pripísaní prostriedkov na účet Predávajúceho), alebo zaplatením tovaru v hotovosti pri prevzatí. Sadzby pre jednotlivé spôsoby dopravy a poplatky za platbu dobierkou sa dopočítajú do objednávky automaticky a zobrazia sa kupujúcemu ešte pred odoslaním objednávky, ktorý si môže rozhodnúť, ktorý spôsob vyberie. Za osobný odber sa neúčtuje žiadny poplatok.

V prípade, že Kupujúci nakúpi tovar vo webshope v hodnote menšej, ako je to uvedené v tabuľke nižšie, sa účtuje poplatok za doručenie a tiež príp. poplatok za dobierku podľa sadzieb uvedených v tabuľke. V prípade, že Kupujúci nakúpi tovar vo vyššej hodnote, ako je to uvedené v tabuľke sa poplatok za doručenie a tiež príp. poplatok za dobierku neúčtuje.

V prípade, že si Kupujúci uplatní zľavu z nákupu použitím zľavového kupónu (darčekovej poukážky) a výsledná predajná cena tovaru po použití zľavového kupónu je nižšia ako 39,- EUR, resp. 99,- EUR sa účtuje poplatok za doručenie a tiež aj príp. poplatok za dobierku.

Pri kúpe výrobku, ktorý je v elktronickom obchode označený ikonkou “Doprava zadarmo!” sa neúčtuje žiadny poplatok za doručenie, ani príp. poplatok za dobierku.

Poplatky za dopravu a dobierku:

Poplatok za doručenie závisí od druhu a spôsobu dopravy. Poplatky sa dopočítajú kupujúcemu ešte pred odoslaním objednávky.

Slovensko

Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Chorvátsko, Rakúsko, Nemecko, Bulharsko a Rumunsko

Ostatné
krajiny EÚ*

Poplatok za doručenie

viď eshop

viď eshop

viď eshop

Poplatok za dobierku

1,00

Nie je možná

Nie je možná

Poplatok za doručenie a dobierku sa neúčtuje pri nákupe tovaru nad hodnotou

39,00

99,00

99,00

Ceny sú uvedené v EUR a sú konečné, predávajúci nie je platiteľom DPH. *Okrem Cypru, Grécka a Malty

Notifikácia zásielky a čas doručenia

Po odoslaní tovaru z nášho skladu doručovateľ (kuriérska služba) oznámi kupujúcemu dátum doručenia zásielky e-mailom a/alebo sms-kou.
V prípade, že Kupujúci nakúpil tovar za viac ako 99,- EUR, sa zadarmo aktivuje služba hodinovej notifikácie, keď doručovateľ (kuriérska služba) oznámi kupujúcemu predpokladané časové okno doručenia na hodinový interval. Táto služba sa poskytuje len v prípade, keď to technické možnosti, alebo stav elektronických systémov doručovateľa (kuriérskej služby) umožňujú.

Poznámka: Doručovateľské (kuriérske) spoločnosti doručujú kupujúcemu naše zásielky len cez pracovné dni, a to výlučne podľa ich vlastného harmonogramu rozvozu, ktorý žiadnym spôsobom nevieme ovplyvniť. Z uvedeného dôvodu Vás prosíme, nezadávajte požiadavky na čas doručenia do objednávky.

Dodacie lehoty
Tovar sa odosiela len cez pracovné dni, a to do 24 hodín po emailovom oznámení o potvrdení prijatia objednávky – email “Potvrdenie objednávky” ak to technické možnosti Predávajúceho dovoľujú. Dodacia lehota zásielok je v rámci SR 7 dní, do Česka, Maďarska, Poľska, Slovinska, Chorvátska, Rakúska, Nemecka, Bulharska a Rumunska 9 dní a do ostatných krajín EÚ 12 dní po potvrdení objednávky. Ak si Kupujúci zvolí platbu vopred na faktúru, dodacia lehota začne plynúť dňom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho, o čom bude Kupujúci upovedomený emailom. Dodacia lehota a lehota na odosielanie zásielok sa môžu líšiť najmä v období sviatkov, celozávodnej dovolenky a pod., tieto zmeny sú vždy včas oznámené na úvodnej stránke webshopu.

Osobný odber je možný len na základe písomnej výzvy Predávajúceho v pracovných dňoch, výlučne v priebehu pracovnej doby Predávajúceho (viď informácie o pracovnej dobe v päte stránky). Tovar bude pripravený na osobný odber do dvoch hodín po obdržaní objednávky (pri platbe v hotovosti), alebo po pripísaní prostriedkov na účet Predávajúceho (pri platbe bankovým prevodom).

Prevzatie zásielky a jej poškodenie počas prepravy
Zásielku je oprávnený prevziať len adresát (Kupujúci) alebo ním splnomocnená osoba. Zásielku si pri prevzatí treba starostlivo skontrolovať, či nedošlo k jej poškodeniu.

Poznámka: odporúčame a prosíme Vás aby ste si zásielku pri prevzatí starostlivo skontrolovali a v prípade poškodenia s pracovníkom kuriérskej spoločnosti (doručovateľom) spísali zápisnicu o škode. Ak je možné treba vyhotoviť aj fotodokumentáciu. Veľmi nám to pomôže pri posúdení celého prípadu a správneho rozhodnutia vo veci náhrady škody. Môžete nám aj ihneď zavolať, radi Vám pomôžeme pri riešení problému.

Výluky v doprave a platbách
Vzhľadom na technické možnosti príp. technické obmedzenia a stav elektronických systémov jednotlivých poskytovateľov dopravných a platobných služieb, nemusia byť vždy dostupné všetky spôsoby doručenia tovaru, platieb na dobierku, platieb bankovou kartou, platby v hotovosti pri osobnom odbere tovaru na výdajnom mieste Predávajúceho, alebo dodatkové služby (napr. oznámenie o doručení emailom, sms alebo iné).

VII. Reklamačný poriadok a záruka

Reklamačný postup v prípade ak je Kupujúcim Spotrebiteľ:

Reklamácia tovaru sa spravuje Občianskym zákonníkom a ostatnými súvisiacimi predpismi o ochrane spotrebiteľa, najmä ust. § 622 a nasl. Občianskeho zákonníka:

 • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 • Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 • ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, t. j. 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Pri výživových doplnkoch, ktoré majú uvedený dátum spotreby, je lehota na uplatnenie reklamácie totožná s dátumom spotreby. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.

Reklamačný postup v prípade ak je Kupujúcim Podnikateľ:

Reklamácia tovaru sa spravuje Obchodným zákonníkom a ostatnými súvisiacimi predpismi. Ak ide o podstatné porušenie zmluvy v zmysle Obchodného zákonníka (teda porušenie, o ktorom strana porušujúca zmluvu v čase uzavretia zmluvy vedela alebo mohla vedieť, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností zo zmluvy, ak k takémuto jej porušeniu dôjde), Kupujúci má právo na náhradný tovar, dodanie chýbajúceho tovaru, ak je to možné opravu tovaru, požadovať zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy. Pri nepodstatnom porušení má Kupujúci právo na dodanie chýbajúceho tovaru, požadovať zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.
Pre Predávajúceho je však dôležité, aby zákazník bol s nákupom tovaru spokojný po všetkých stránkach, preto každú reklamáciu rieši individuálne, dohodou a pokiaľ možno vždy nad rámec svojich zákonných povinností.
Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona, t. j. 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom. Pri výživových doplnkoch, ktoré majú uvedený dátum spotreby, je lehota na uplatnenie reklamácie totožná s týmto dátumom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.
Reklamačné konanie sa začína zaslaním reklamovaného produktu Predávajúcemu na adresu uvedenú v úvode týchto VOP spolu s priloženou faktúrou, ktorá bola s tovarom doručená Kupujúcemu. Bez zaslania reklamovaného produktu NIE JE možné vybaviť reklamáciu a teda reklamačné konanie ani nezačne, kým tento produkt nie je doručený Predávajúcemu. O vybavení reklamácie Predajca informuje Kupujúceho telefonicky, mailom alebo písomne poštou čo najskôr, maximálne do 30 dní. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej manipulácii s tovarom, napr. pri porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú alebo pri používaní tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú požiadavkám uvedeným v návode k tovaru.

VIII. Orgán dozoru

Dohľad nad predajom tovaru vrátane predaja prostredníctvom elektronického obchodu, vykonáva:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24

IX. Alternatívne riešenie sporov so Spotrebiteľom

Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je orgánom určeným pre alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Cieľom uvedeného zákona je vytvorenie novej možnosti pre spotrebiteľov riešiť svoj spor s predávajúcim rýchlo, efektívne, menej formálne a s minimálnymi nákladmi. Takto uzavretá dohoda o vyriešení sporu je pre strany sporu záväzná. Podanie je možné adresovať na adresu: ars(zavin)soi.sk, prípadne poštou: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27.

IX. Záverečné ustanovenia

Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú účinné od 10.4.2024. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne VOP sú vždy zverejnené v elektronickom obchode Predávajúceho.

VOP_202403