0

Cart

0

Cart

DomovOchrana osobných údajov a informačná povinnosť prevádzkovateľa

verdeline vd s.r.o.

sídlo: Hasičská 13A, 943 01 Štúrovo, IČO: 47192844, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34491/N
email: obchod@verdeline.sk
tel. č.: +421 905 659 994

Na účely ochrany osobných údajov (ďalej len ako „OOU“) sa za dotknutú osobu považuje každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva za nižšie uvedenými účelmi. OOU sa riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej iba ako „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej iba ako „zákon“).

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb za týmito účelmi:

1.) Účtovníctvo: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu najmä zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a ostatných predpisov. Prevádzkovateľ za týmto účelom nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov, prípadne dlhšie v zmysle osobitných predpisov. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia osobných údajov: sprostredkovateľ, orgány verejnej moci. Sprostredkovateľ Prevádzkovateľa má s Prevádzkovateľom uzavretú sprostredkovateľskú zmluvu, v ktorej je garantovaná primeraná úroveň ochrany osobných údajov dotknutej osoby. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

2.) Obchodná komunikácia: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Osobné údaje budú uchovávané po dobu podnikania Prevádzkovateľa, aby mu uľahčili obchodné aktivity. Prevádzkovateľ spracúva výlučne kategóriu bežných osobných údajov. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

3.) Prijímanie objednávok: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri objednávkach od fyzických osôb je oprávnený záujem v súlade s právnym základom plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie objednávky. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú použité na profilovanie zákazníkov v eshope podľa podmienok zverejnených na webovej stránke v dokumente Všeobecné obchodné podmienky, bod II. odsek Legislatívne vyhlásenie o profilovaní v prípade, ak sa zákazník zaregistruje.

4.) Uzatváranie zmlúv s obchodnými partnermi a plnenie zmluvných povinností: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia; pri zmluvách s fyzickou osobou ide o plnenie zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie zmluvných povinností Prevádzkovateľa voči obchodným partnerom a dodávateľom, preto je považované za zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa. Tieto osobné údaje budú uchovávané počas doby podnikania Prevádzkovateľa a spracúva sa kategória bežných osobných údajov. Príjemca: nie je. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú použité na profilovanie zákazníkov v eshope podľa podmienok zverejnených na webovej stránke v dokumente Všeobecné obchodné podmienky, bod II. odsek Legislatívne vyhlásenie o profilovaní v prípade, ak sa zákazník zaregistruje.

5.) Záručný a pozáručný servis: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia spočívajúci v riadnom servise spojenom s objednávkou. V prípade uzavretia zmlúv s fyzickou osobou sú osobné údaje spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je považované za zmluvnú požiadavku. Osobné údaje budú uchovávané počas doby podnikania Prevádzkovateľa. Spracúvaná kategória: bežné osobné údaje. Príjemca: nie je. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

6.) Správa Twitter účtu: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Tento súhlas je daný aplikácii Twitter ako sprostredkovateľovi. Osobné údaje, ktoré môžu byť zhromažďované, závisia od aktivity dotknutej osoby. Pre viac informácii o tom ako spravovať svoje osobné údaje v Twitteri, prosím kliknite sem: https://twitter.com/privacy .Prevádzkovateľ spracúva len kategóriu bežných osobných údajov a to počas existencie eshopu alebo do zániku užívateľského účtu dotknutej osoby. Príjemcovia: Twitter Inc. Osobné údaje môžu byť prenášané do USA do centrály spoločnosti. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nepoužíva na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

7.) Správa Facebook profilu: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla spoločnosti Facebook Ireland Limited ako sprostredkovateľovi. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú zmluvné podmienky Facebook Ireland Limited. Prevádzkovateľ môže prostredníctvom funkcie Facebook Insight získavať štatistické údaje o návštevách na jeho profile, ktoré sú však anonymné. Webová stránka Prevádzkovateľa obsahuje aj tzv. pluginy, teda logá jednotlivých sociálnych sietí, ktoré využíva. Po kliknutí na plugin sa nadviaže spojenie so serverom Facebooku a tým pádom sa môžu niektoré informácie spárovať s osobným účtom dotknutej osoby na Facebooku. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Facebook a o ochrane súkromia nájdete na webových stránkach spoločnosti Facebook, napr. https://www.facebook.com/about/privacy/legal_bases alebo https://www.facebook.com/policies/cookies/.

Spoločnosť Facebook ukladá cookies po dobu 2 rokov, ostatné údaje do odstránenia užívateľského účtu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia: Facebook Ireland Limited. Osobné údaje môžu byť prenášané do Írska, prípadne iných krajín podľa zmluvných podmienok a podmienok ochrany osobných údajov sprostredkovateľa. Tieto krajiny majú garantovanú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutí o primeranosti. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nepoužíva na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

8.) Správa Instagram účtu spoločnosti: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla spoločnosti Facebook Ireland Limited (ktorá prevádzkuje Instagram) ako sprostredkovateľovi. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú zmluvné podmienky tejto spoločnosti. Webová stránka Prevádzkovateľa obsahuje aj tzv. pluginy, teda logá jednotlivých sociálnych sietí, ktoré využíva. Ďalšie informácie o používaní údajov spoločnosťou Facebook a o ochrane súkromia nájdete na webových stránkach spoločnosti Facebook pre aplikáciu Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875.

Spoločnosť Facebook ukladá cookies po dobu 2 rokov, ostatné údaje do odstránenia užívateľského účtu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia: Facebook Ireland Limited. Osobné údaje môžu byť prenášané do Írska, prípadne iných krajín podľa zmluvných podmienok a podmienok ochrany osobných údajov sprostredkovateľa. Tieto krajiny majú garantovanú úroveň ochrany osobných údajov na základe rozhodnutí o primeranosti. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nepoužíva na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

9.) Správa LinkedIn účtu spoločnosti: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla spoločnosti LinkedIn Ireland alebo LinkedIn Corporation ako sprostredkovateľovi (podľa toho z ktorej krajiny sa prihlasujete). Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú zmluvné podmienky tejto spoločnosti. Viac informácii o spracúvaní osobných údajov týmito spoločnosťami nájdete tu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov a to do odstránenia LinkedIn účtu. Príjemcovia: LinkedIn Ireland alebo LinkedIn Corporation. Osobné údaje môžu byť prenášané do Írska alebo USA podľa podmienok ochrany osobných údajov sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nepoužíva na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

10.) Kúpne zmluvy s právnickými osobami cez eshop: právny základ tvorí oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu a spracúvaná je iba kategória bežných osobných údajov. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú použité na profilovanie zákazníkov v eshope podľa podmienok zverejnených na webovej stránke v dokumente Všeobecné obchodné podmienky, bod II. odsek Legislatívne vyhlásenie o profilovaní v prípade, ak sa zákazník zaregistruje.

11.) Kúpne zmluvy s fyzickými osobami cez eshop: právny základ tvorí plnenie zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia nakoľko jednou stranou zmluvného vzťahu je spotrebiteľ, ide teda o zmluvnú požiadavku Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú použité na profilovanie zákazníkov v eshope podľa podmienok zverejnených na webovej stránke v dokumente Všeobecné obchodné podmienky, bod II. odsek Legislatívne vyhlásenie o profilovaní v prípade, ak sa zákazník zaregistruje.

12.) Evidencia reklamácii: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Prevádzkovateľ z uvedeného dôvodu nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel. Osobné údaje budú uchovávané počas podnikania Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia osobných údajov: nie sú. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

13.) Dodanie tovaru: právnym základom je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia a pri fyzických osobách sú poskytnuté osobné údaje spracované na právnom základe plnenia zmluvných povinností v zmysle č. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia. Poskytnutie osobných údajov je v tomto prípade zmluvnou požiadavkou Prevádzkovateľa. Osobné údaje budú uchovávané počas existencie eshopu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia: Slovenská pošta, kuriérske spoločnosti. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

14.) Prevádzkovanie e-shopu: právny základ tvorí oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

15.) Odstúpenie od zmlúv: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu z Obchodného a Občianskeho zákonníka, pričom Prevádzkovateľ môže byť ten, čo odstupuje od zmluvy alebo druhou stranou voči ktorej sa od zmluvy odstupuje. Prevádzkovateľ teda nie je povinný požadovať súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel. Osobné údaje budú uchovávané počas existencie eshopu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia osobných údajov: nie sú. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

16.) Správa užívateľských účtov a registrácia: právny základ tvorí súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Pri registrácii dotknutá osoba súhlasí s profilovaním svojich osobných údajov na účely poskytnutia vernostnej zľavy. Pokiaľ si zákazník neželá, aby sa na neho profilovanie vzťahovalo, má možnosť urobiť nákup aj bez registrácie. Osobné údaje budú uchovávané po dobu existencie eshopu alebo do odvolania súhlasu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú použité na profilovanie zákazníkov v eshope podľa podmienok zverejnených na webovej stránke v dokumente Všeobecné obchodné podmienky, bod II. odsek Legislatívne vyhlásenie o profilovaní v prípade, ak sa zákazník zaregistruje.

17.) Uplatňovanie práv dotknutých osôb: právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa vyplývajúcej mu zo zákona o ochrane osobných údajov a nariadenia. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od vznesenia podnetu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia osobných údajov: zodpovedná osoba Prevádzkovateľa. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

18.) Súťaže: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia, ktorý dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi tým, že sa prihlásila do súťaže. Dotknuté osoby sú pri vyhlasovaní súťaže vždy upozornené na ochranu svojich osobných údajov. Osobné údaje poskytnuté na účely súťaže sú uchovávané len počas trvania a vyhodnotenia súťaže. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov.

Príjemcovia: nie sú. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje budú použité na profilovanie zákazníkov v eshope podľa podmienok zverejnených na webovej stránke v časti Registrácia v prípade, ak sa do súťaže prihlási zaregistrovaný zákazník. Pri vyhlásených súťažiach môže dôjsť k tomu, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje dotknutých osôb od sprostredkovateľov (napr. cez Instagram) a nie priamo od dotknutých osôb. V týchto prípadoch Prevádzkovateľ poveril Sprostredkovateľa, aby dotknuté osoby upovedomil o tomto dokumente (Informačná povinnosť).

19.) Cookies: právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia poskytnutý na webovej stránke elektronického obchodu. Cookies je možné nastaviť v internetovom prehliadači tak, aby si ich dotknutá osoba zablokovala, prípadne vymazala všetky súbory naraz alebo iba vybrané súbory. Cookies sú bežne uchovávané po dobu 2 rokov. Prevádzkovateľ spracúva iba cookies súbory. Príjemcovia: nie sú. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie. Podrobné informácii o cookies na našich webových stránkach nájdete pod príslušným linkom „Pravidlá používania cookies“ aj na spodnej lište stránky.

20.) Newslettre (email marketing): právnym základom je súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia. Za súhlas sa považuje poskytnutie mailovej adresy dotknutej osoby na webovej stránke eshopu v kolónke „Novinky emailom“. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný kliknutím na možnosť „Odhlásenie z odberu“, ktorá je uvedená v každom zaslanom newslettri. Osobné údaje poskytnuté za týmto účelom sa uchovávajú počas trvania súhlasu. Po kliknutí na „Odhlásenie z odberu“ bude Vaša emailová adresa vymazaná z databázy newslettrov. Pokiaľ tak urobí registrovaný zákazník, jeho emailová adresa zostane v systéme Prevádzkovateľa za účelom potvrdenia objednávky a komunikácie počas trvania obchodného vzťahu. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia: nie sú. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

21.) Google Analytics: Prevádzkovateľ zbiera od návštevníkov a zákazníkov webshopu údaje prostredníctvom internetovej analýzy od spoločnosti Google Inc. – Google Analytics. Táto služba využíva informácie na účely vyhodnocovania používania stránky a vytvárania správ o aktivite návštevníka stránky. Právnym základom Prevádzkovateľa je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia, nakoľko získavané údaje nepredstavujú pre dotknutú osobu vysoké riziko a naopak môžu významne prispieť Prevádzkovateľovi pri plnení jeho podnikateľskej činnosti a optimalizácii jeho služieb. Preposlaná IP adresa z prehliadača dotknutej osoby nie je kombinovaná v rámci Google Analytics s inými údajmi Google. Dotknutá osoba má možnosť upraviť si nastavenia v prehliadači tak, aby zabránila ukladaniu cookies. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov zo strany Google v súvislosti so službou Analytics nájdete tu: http://www.google.com/analytics. Osobné údaje poskytnuté za týmto účelom sa uchovávajú 26 mesiacov. Prevádzkovateľ spracúva kategóriu bežných osobných údajov. Príjemcovia: Google Inc. Údaje sú v rámci Googlu prenášané do jeho serverov umiestnených v USA avšak nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie. Údaje z Google Analytics môžu byť použité na vytváranie anonymných štatistických údajov o návštevách webovej stránky, ktoré ale nie sú spájané s konkrétnymi dotknutými osobami.

22.) Kontaktný formulár na stránke verdeline.sk: právny základ tvorí oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Oprávnený záujem spočíva v záujme Prevádzkovateľa korektne komunikovať so zákazníkom a vyriešiť jeho podnet. Prevádzkovateľ spracúva iba bežné osobné údaje, ktoré budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Okrem Prevádzkovateľa nie je iný príjemca týchto osobných údajov. Prenos osobných údajov do medzinárodnej organizácie ani do tretej krajiny (mimo EÚ) sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

23.) Chatovacie okienko LimeTalk na verdeline.sk (.sk, .cz, .hu): právny základ tvorí oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia. Oprávnený záujem spočíva v záujme Prevádzkovateľa korektne komunikovať so zákazníkom a vyriešiť jeho podnet. Prevádzkovateľ spracúva iba bežné osobné údaje, ktoré budú uchovávané po dobu existencie eshopu. Chatovacie okienko je implementované do uvedených stránok cez aplikáciu LimeTalk poskytovanou spoločnosťou Lime Inspirations, s.r.o. Opletalova 10, 110 00 Praha 10, Česko. Všetky osobné údaje zákazníka sú dočasne ukladané na serveroch spoločnosti a sú dostupné Prevádzkovateľovi cez webovú stránku limetalk.cz cez zabezpečený SSL protokol. Údaje sa ukladajú na serveroch spoločnosti spoločnosti Lime Inspirations, s.r.o. v súlade s Pravidlami ochrany osobných údajov, ktoré sú dostupné na stránke: https://www.limetalk.com/cs/privacy/; Prevádzkovateľ tieto osobné údaje nepoužíva na profilovanie ani na automatizované individuálne rozhodovanie.

Sociálnym sieťam môžete zabrániť prepájať aktivitu na našich webových stránkach s Vaším užívateľským účtom tak, že sa odhlásite zo svojho účtu ešte pred vstupom na naše stránky.

Pri účeloch, ktorých právnym základom je oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo plnenie jeho zákonnej povinnosti, nenesie Prevádzkovateľ zodpovednosť za škodu vzniknutú neposkytnutím potrebných osobných údajov Prevádzkovateľovi a teda následným odstúpením od zmluvy alebo iným ukončením zmluvy.

Práva dotknutej osoby súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov:

Právo odvolať svoj súhlas – odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred odvolaním.
Odvolať súhlas možno emailom na vyššie uvedenú adresu alebo písomne, prípadne iným na to určeným spôsobom, napr. kliknutím na „odhlásiť z odberu“ pri odoberaní newslettra.
Právo na prístup – právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o dotknutej osobe má Prevádzkovateľ k dispozícii, ako aj na informácie o využívaní osobných údajov.
Právo na opravu poskytnutých osobných údajov.
Právo na výmaz (na zabudnutie) – právo žiadať o vymazanie osobných údajov, ak osobné údaje už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania a zároveň sa výmazom neporušujú zákonné, administratívne ani regulačné povinnosti Prevádzkovateľa.
Právo na obmedzenie spracúvania – v prípade ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje, ktoré nie sú nevyhnutné na stanovený účel spracúvania.
Právo na prenosnosť údajov.
Právo namietať – právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade oprávneného záujmu, ktorý je v súlade so zákonom nie je možné vyhovieť námietke proti spracúvaniu.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, kontakt: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Všetky žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov budú zodpovedané do 30 dní Prevádzkovateľom. Svoje žiadosti alebo akékoľvek otázky prosím adresujte Prevádzkovateľovi mailom alebo písomne.

Štúrovo, dňa 01.09.2019